STUDIA PODYPLOMOWE

organizowane we współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe
 • bibliotekoznawstwo
 • biologia
 • chemia
 • doradztwo zawodowe
 • edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy
 • edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu
 • edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • fizyka
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • geografia
 • informatyka
 • język angielski / język niemiecki - nauczanie przedmiotu
 • kształcenie dorosłych - umiejętności trenerskie i coachingowe
 • logopedia
 • muzyka
 • oligofrenopedagogika i resocjalizacja
 • opiekun osoby starszej
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • pedagogika lecznicza
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • plastyka
 • przygotowanie pedagogiczne
 • przyroda
 • socjoterapia
 • surdopedagogika
 • technika
 • terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną
 • tyflopedagogika
 • wiedza o kulturze
 • wychowanie do życia w rodzinie i inne