Studia I i II stopnia realizowane są metodą elearningową we współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi

 

STUDIA I STOPNIA (licencjackie)

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

specjalności:

- ochrona i obrona narodowa

- bezpieczeństwo osób i mienia

- przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

- zarządzanie kryzysowe w administracji

- obrona cywilna

 

PEDAGOGIKA

specjalności:

- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

- terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

- resocjalizacja i socjoterapia

- edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna

- doradztwo edukacyjno - zawodowe

- trening interpersonalny i mediacje

- opieka i wsparcie osób starszych przewlekle chorych i niepełnosprawnych

 

STUDIA II STOPNIA (magisteskie)

PEDAGOGIKA

specjalności:

- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju

- pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i praca z rodziną

- terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

- edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna

- resocjalizacja i socjoterapia

- edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

- doradztwo edukacyjno - zawodowe z elementami coachingu

- trening rowoju jednostki i grupy

- gerontologia społeczna i oświatowa

- organizacja i zarządzanie w usługach edukacyjnych i społecznych